Adatkezelési tájékoztató

A Marczibányi Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1022 Budapest, Alvinci u. 12722/2., cégjegyzékszáma: 01-09-889140)

adatkezelési tájékoztatója

Hatályos:

2018. május 25.-től

Jóváhagyta és kiadmányozta:

 

………………………………………….

 

Szilas György

 

ügyvezető

 I.          Bevezető, jogszabályi háttérről szóló tájékoztatás, adatkezelő

 Az adatkezelő társaság működtetése során, a vele szerződéses kapcsolatban álló személyek személyes adatait kezeli abból a célból, hogy részükre szolgáltatást nyújthasson.

Jelen tájékoztató a Marczibányi Sportcentrum Kft. által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglaltak alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseire

 Az adatkezelő adatai és elérhetőségei:

Adatkezelő:                                                      Marczibányi Sportcentrum Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:                                                           1022 Budapest, Alvinci u. 12722/2.

cégjegyzékszám:                                            01-09-889140

adószám:                                                           14105380-2-41

képviseli:                                                           a társaság mindenkori ügyvezetője

 levelezési cím:                                                 1022 Budapest, Marczibányi tér 16.

email:                                                                  info@marczibanyi.hu

 II.         Fogalommeghatározások

 „GDPR”: (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;

„személyes adat”:  A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

„érintett”: az azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. Az Ön személyes adatai tekintetében Ön az érintett.

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és a Munkáltató döntése alapján) személyes adatokat kezel;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

„üzleti titok”: a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult – ide nem értve a magyar államot – jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette.

III.        Az adatkezelés irányelvei

 Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

IV.       Fontos adatkezelési információk

Az adatkezelő által végzett adatkezelések célját, jogalapját, érintettek körét, adatkezelés időtartamát azok megismerésére jogosultak körét e tájékoztató elválaszthatatlan részét képező 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról.

 Az érintett személy bármely időpontban visszavonhatja az adatkezelési hozzájárulását, ha az az ő hozzájárulásán alapult, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Ön, mint érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó helytelen, valótlan személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja.

 A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

V.        Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogok

 Önt, mint érintetett az adatkezeléssel kapcsolatosan az alábbi jogok illetik meg

 A tájékoztatás kéréshez való jog

 Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen:

•          Mi a célja?

•          Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?

•          Kinek továbbítjuk ezeket az adatokat?

•          Meddig tároljuk ezeket az adatokat?

•          Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?

•          Kitől kaptuk az Ön adatait?

•          Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár?

•          Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését?

•          Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)

Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre a kért tájékoztatást megküldjük.

 A helyesbítéshez való jog

 Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát. Az adatkezelő kérheti, hogy az Ön által megadott adatokat egyéb dokumentumok (pl.: okirat) által is bizonyítsa. A helyesbítést a  adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül teljesíti. Erről az Ön kérelmére 30 napon az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

 A törléshez „elfeledtetéshez” való jog

 Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait, amennyiben

a)         a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

b)         a pusztán az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;

c)         ha megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;

d)         Uniós vagy hazai jogszabály előírja.

e)         a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)         a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő gyermekek részére kínált szolgáltatásokkal kapcsolatosan került sor;

g)         ha az adatokat jogos érdek alapján kezeltük és Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, feltételezve, hogy nekünk mint  adatkezelőnak nincs olyan jogunk ami alapján tovább kezelhetjük ezeket a személyes adatokat.

 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

 Az Ön személyes adatait nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

a)         a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)         a személyes adatok kezelését előíró, a  adatkezelőra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;

c)         a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)         közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)         jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

•          Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

•          Az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

•          Már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

•          Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a  adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

 A tiltakozáshoz való jog

 Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben:

•          Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;

•          Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

 A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ön akkor is tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, ha:

•          Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.

A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt levélben vagy e-mailben tájékoztatjuk.

 Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok beleértve a profilalkotást

 Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem érvényesek akkor, ha a döntés:

•          szerződés megkötése vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében szükséges;

•          meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít;

•          vagy az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 A jogszabályi kötelezést kivéve ezekben az esetekben is emberi beavatkozást a folyamatba, kifejezheti álláspontját és a döntéssel szemben kifogást nyújthat be.

 Személyes adatok átadásának kérése

 Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges.  Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait

 VI.       Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

 Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. 

 Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 VII.      Bírósági jogorvoslat

 Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes a GDPR előírásaival és ezzel megsértették az Ön Adatvédelmi Rendeletben foglalt jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, harmadik rész, XII. Címében (2:51. § – 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadóak.

 VIII.     Kártérítés és sérelemdíj

 Ha az  adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, a  adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. A  adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

IX.        Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtsuk végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással, probléma esetén visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszerünket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vettük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

X.         Adattovábbítás

Az Önre vonatkozó adatok statisztikai célra kizárólag személyazonosításra alkalmatlan módon használhatók fel és adhatók át.

A  adatkezelő továbbíthatja az Ön adatait a Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervnek. A Szakigazgatási Szerv a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges okból és mértékben megismerheti és kezelheti az Ön személyes adatait, betekinthet az Ön hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, továbbá az adatkezelőt, illetve Önt adatközlésre hívhatja fel. Az így megkapott adatokat a Szakigazgatási Szerv informatikai rendszerében kezeli, az adatokat a hatósági eljárás jogerős befejezésétől számított két év elteltével törli.Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályban meghatározott esetekben az érintett külön hozzájárulása nélkül is, a kezelt személyes adatokat az illetékes hatóságok, bíróságok részére azok megkeresésének megfelelően átadjuk.

Kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban jelzett adatkezelők és adatfeldolgozók felé továbbítjuk az Ön személyes adatait, kizárólag a jelen Adatkezelés Tájékoztatóban foglaltak szerint. Más adatkezelők részére, csak az Ön előzetes hozzájárulását követően továbbíthatja az  adatkezelő az Ön személyes adatait.

XI.        Titoktartás

Az adatkezelő az Önre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak a törvény által előírt esetben vagy az Ön hozzájárulásával közölhet.

Ön köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint az adatkezelőre, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése az adatkezelőre vagy más személyre hátrányos következménnyel járhat. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségre.

 Az adatkezelő bármikor jogosult jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat módosítani.

Marczibányi Sportcentrum Kft.

Adatkezelési tájékoztatójának

1.   sz. melléklete

Az adatkezelő által végzett egyes adatkezelési folyamatokkal kapcsolatos konkrét tájékoztatás

1.         Időpontfoglalás 

Adatkezelési folyamat bemutatása

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik telefonon vagy személyesen történő megadásával az Adatkezelőtől a sportpályákat bizonyos időpontokra lefoglalják. Az adatkezelés erre a célra fejlesztett szoftverrel elektronikusan történik.

Adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja a sportpályák használatának szervezése, ezen belül azonosítás és kapcsolattartás.

Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kezelt személyes adatok köre

Név, telefonszám.

A személyes adatok forrása

Az érintettek saját közlése.

Adatkezelés időtartama

A cél megvalósulásáig, a